مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی بخشی از مجموعۀ مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور دانشگاه شهید بهشتی است که از سال ۱۳۹۴ جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در دانشگاه شهید بهشتی تاسیس گردید.

اعضای مرکز نوآوری و کارآفرینی

دکتر حسن حقیقی
دکتر حسن حقیقیمدیر مرکز
وحید عسکری
وحید عسکریمدیر اجرایی مرکز
پویا کندری
پویا کندریمشاور مرکز