معرفی شتابدهنده فارابی

شتابدهنده فارابی نخستین شتابدهنده مستقر در مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی است. این شتابدهنده به صورت تخصصی در حوزه فناوری های مالی (بانک، بورس و بیمه) فعالیت می کند. شتابدهنده فارابی با حمایت بخش خصوصی و مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی به صورت همزمان میزبان ۷ استارتاپ در حوزه فین تک خواهد بود.

پورتفولیوی شتابدهنده فارابی